Skip to content Skip to footer

Czynności notarialne oferowane przez notariuszy

Usługi notarialne są dostępne dla coraz większej liczby osób. W związku, z tym że notariusz jest urzędnikiem publicznym, to jest on gwarancją legalności podejmowanych działań. Wiele usług dostosowanych jest do potrzeb użytkowników wielu gałęzi gospodarki i życia społecznego.

Obsługa przenoszenia praw własności nad nieruchomością

Kupując obiekt lub działkę budowlaną, kancelaria notarialna po zebraniu odpowiednich dokumentów potwierdzających prawa stron przygotuje akt notarialny. Zawarte będą w nim wszystkie dane nieruchomości oraz ustalenia dotyczące sposobu płatności. Ułatwią to zakończenie transakcji oraz zabezpiecza sprzedającego.

Kancelaria notarialna może również być pomocna przy ustalaniu praw własności i sposoby użyczenia działek i terenów przekazywanych osobom trzecim. Wparcie takie ułatwia podpisywanie umów użytkowania wieczystego i dzierżawy oraz o świadczenia powiązane ze świadczeniami związanymi z dożywotnią rentą.

Przygotowanie pism z oświadczeniami woli oraz przechowywaniem papierów wartościowych

Oświadczenia notarialne na dokumentach woli sprawiają, że są one umocowane prawnie. Testament sporządzony w obecności notariusza będzie zawierał wszystkie szczegóły informacje tak, aby nie było możliwości podważenia takiego oświadczenia woli. Takie dokumenty mogą być deponowane w kancelarii notarialnej.

Tak samo, jak dzieje się z oświadczeniami ostatniej woli tak można również zlecać przechowywanie papierów wartościowych lub dokumentów pod ochroną kancelarii. W tym wypadku mamy również pewność klauzuli tajności oraz zabezpieczenie w postaci wykonania czynności po określonym czasie lub zdarzeniu określonym w umowie. Może to dotyczyć osób prawnych lub firm zawierających porozumienia z inny podmiotami rynkowymi.

Przygotowanie poświadczeń kopii i potwierdzanie autentyczności dokumentów

Tworzenie kopii dokumentów pozwala na używanie ich przy czynnościach prawnych. Jednak kopia musi posiadać oświadczenie notariusza o wiernym odpisie z oryginału. Kancelaria notarialna sporządza dokument zawierający adnotację o wiernej kopii i realne porównanie z dokumentem podstawowym.

Takie samo oświadczenie o oryginalności potrzebne jest również przy spisywaniu stenogramów z narad i ustaleń określonych organizacji. Często takie rozwiązania stosuje się podczas wyboru działań, które stanowią o podejmowaniu działań prawnych. Kancelaria notarialna występuje jako strona obserwująca i notująca działania stron uprawnionych do zarządzania organizacją.

Artykuł powstał w oparciu o materiały znalezione na notariuszadamrobak.pl